ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดส่งเครื่องคอมพิวเตอร์ 18 ชุด ตามโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 1