ข่าวประชาสัมพันธ์

สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ในวันที่ 3 - 4 ตุลาคม 2562

สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ในวันที่ 3 - 4 ตุลาคม 2562

ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
*หมายเหตุ กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 จะทำการแจ้งในข่าวประชาสัมพันธ์ครั้งต่อไป