ภาพกิจกรรม

การประชุมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ประจำ..

การประชุมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมพญาสัตตบ..

เด็กหญิงรจนา ลุงอ่องคำ ที่ได้รับรางวัลนักเรียนดีเด่น จังหวั..

เปิดเรียนวันที่ 14 มิถุนายน 2564

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีกา..

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เ..

ประชุมเตรียนมความพร้อม และการประกันคุณภาพสถานศึกษา

งานปัจฉิม ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2564

ท่าน ผอ.พิษณุ วงศ์สูน มอบเกียรติบัตร งานปัจฉิม ปีการศึกษา 2564

กิจกรรมปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่

การเก็บเกี่ยวข้าวไรซ์เบอรี่ โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กิจ..

กิจกรรมถวายสลากภัต

กิจกรรมถวายสลากภัต

อบรมการจัดทำแผนและงบประมาณ วันที่ 25-26 กันยายน 2563

อบรมการจัดทำแผนและงบประมาณ วันที่ 25-26 กันยายน 2563

โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็กให้บริการสถานที่โครงการอำเภอยิ้มเค..

โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็กให้บริการสถานที่โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

อบรมเกษตรอินทรีย์ วันที่ 29-30 มิถุนายน 2563

อบรมเกษตรอินทรีย์ วันที่ 29-30 มิถุนายน 2563

อบรมการเพาะเห็ด

อบรมการเพาะเห็ด

งานประชุมผู้ปกครอง

งานประชุมผู้ปกครอง

อบรมแก่นนำยาเสพติด

อบรมแก่นนำยาเสพติด

ปัจฉิม MKL 62

ปัจฉิม MKL 62

ฝึกอบรมอัคคีภัย

ฝึกอบรมอัคคีภัย