งานปัจฉิม ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2564

ณ ห้องประชุมสัตตยาบรรณ โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก

ตรวจคัดกรองก่อนเปิดเรียน ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา..

ศูนย์บริการสาธารณสุข รพ.สต.แม่งอน ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 25 มี..

รับสมัครเรียน ชั้นอนุบาล1-2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1

การประชุมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ประจำ..

การประชุมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมพญาสัตตบ..

เด็กหญิงรจนา ลุงอ่องคำ ที่ได้รับรางวัลนักเรียนดีเด่น จังหวั..

เด็กหญิงรจนา ลุงอ่องคำ ที่ได้รับรางวัลนักเรียนดีเด่น จังหวั..

รับสมัครนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่1 ประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยม..

ติดต่อสมัครได้ที่โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก วันที่ 3 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 19 มีนาคม 2564

เปิดเรียนวันที่ 14 มิถุนายน 2564

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีกา..

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เ..

ประชุมเตรียนมความพร้อม และการประกันคุณภาพสถานศึกษา

งานปัจฉิม ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2564

ท่าน ผอ.พิษณุ วงศ์สูน มอบเกียรติบัตร งานปัจฉิม ปีการศึกษา 2564

จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสำหรับปรับปรุงห้องเรีย..

งบประมาณจัดสรร ตามโครงการฯ ปีการศึกษา 2563 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 18 ชุด พร้อมเครื่องกระจาย..

จัดส่งเครื่องคอมพิวเตอร์ 18 ชุด ตามโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพ..

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 18 ชุด เครื่องพิมพ์ เครื่องกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต และเครื่องรับ -..

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2563 เวลา 08.00-12.0..

แจ้งร่วมงานประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในวันที่ 12 ธันวาคม 2563 โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก สังกัดองค์กา..

กิจกรรมปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่

การเก็บเกี่ยวข้าวไรซ์เบอรี่ โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กิจ..

การประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 วันที่ 10 ตุลาคม 2563 เวลา 12...

การประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 วันที่ 10 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00 น.

กิจกรรมถวายสลากภัต

กิจกรรมถวายสลากภัต

อบรมการจัดทำแผนและงบประมาณ วันที่ 25-26 กันยายน 2563

อบรมการจัดทำแผนและงบประมาณ วันที่ 25-26 กันยายน 2563

โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็กให้บริการสถานที่โครงการอำเภอยิ้มเค..

โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็กให้บริการสถานที่โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

อบรมเกษตรอินทรีย์ วันที่ 29-30 มิถุนายน 2563

อบรมเกษตรอินทรีย์ วันที่ 29-30 มิถุนายน 2563

อบรมการเพาะเห็ด

อบรมการเพาะเห็ด

งานประชุมผู้ปกครอง

งานประชุมผู้ปกครอง

สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ในวันที่ 3 - 4 ตุลาคม 2562 / 1 ต.ค..

สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ในวันที่ 3 - 4 ตุลาคม 2562 / 1 ต.ค. 2562

สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ในวันที่ 3 - 4 ตุลาคม 2562

สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ในวันที่ 3 - 4 ตุลาคม 2562

ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 2560

ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 2560

อบรมแก่นนำยาเสพติด

อบรมแก่นนำยาเสพติด

กำหนดการประชุมผู้ปกครองในวันที่ 24 พ.ค. 2562

กำหนดการประชุมผู้ปกครองในวันที่ 24 พ.ค. 2562

ปัจฉิม MKL 62

ปัจฉิม MKL 62

ฝึกอบรมอัคคีภัย

ฝึกอบรมอัคคีภัย

ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับขั้นพื้นฐาน 2560

ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับขั้นพื้นฐาน 2560