ฝ่ายบริหาร

นายพิษณุ วงศ์สูน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายชัยวัฒน์ อุทธา
รองผู้อำนวยการ
( รองผู้อำนวยการ ร.ร. )
นางธัญวรัตส์ โยธา
ข้าราชการครู
( ครู คศ.3 )
นางสาวพวงเพ็ชร มีมา
ข้าราชการครู
( ครู คศ.2 )
นางวทัญยา ไบเออร์
ข้าราชการครู
( ครู คศ.2 )
นางสาวเมธาพร จารุรัศมิพันธุ์
ข้าราชการครู
( หัวหน้าฝ่ายบริหางานงบประมาณ )