ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวพวงเพ็ชร มีมา
ข้าราชการครู
( ครู คศ.2 )
นางสาวนรรนธวรรณ หมอเก่ง
ข้าราชการครู
( ครู คศ.2 )
นางจันทร์จิรา สาริวาท
ข้าราชการครู
( ครู คศ.2 )
นางณัฐพร ธเนศอนันต์สาร
ข้าราชการครู
( ครู คศ.1 )
นายปฏิภาณ พึ่งบุญ
ข้าราชการครู
( ครูผู้ช่วย )
นายจิรพันธุ์ พรหมมินทร์
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นางสาวรัฐพร หมั่นแสวง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นายธนากร นิลอุบลพันธ์
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นายพรหมมา ปันพรม
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นางเพ็ญศรี วงค์ปัญญา
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นายจันทร์ แสนผาบ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นายกิตติศักดิ์ มูลคำ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นายบุณยชาติ แก้วประเสริฐ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นางสาวภัทรจุฑา เจตน์ภักดี
พนักงานจ้างตามภารกิจ
( ครูเอกดนตรีไทย )
นายสิทธิพงษ์ สุวงค์
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นางสาวชนิกานต์ ประยูรพัฒนะ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
( ครูเอกประถมศึกษา )
นางสาวกันต์กนิษฐ์ สุธรรมน้อย
พนักงานจ้างตามภารกิจ
( ครูภาษาจีน )
นางสาววนิชยา คำบาง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
( ครูสังคมฯ )
นางสาวอารียา อำนวยพรเลิศ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
( ครูเอกเกษตร )