ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางธัญวรัตส์ โยธา
ข้าราชการครู
( ครูชำนาญการพิเศษ )
นางสาวอรพรรณ อุ่นปวง
ข้าราชการครู
( ครู คศ.1 งานทะเบียบ )
นางสาวสิริญา ผัดผ่อง
ข้าราชการครู
( ครู คศ.1 )
นางสาวกันต์กนิษฐ์ สุธรรมน้อย
พนักงานจ้างตามภารกิจ
( ระบบข้อมูลสารสนเทศ SIS )
นางสาววนิชยา คำบาง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
( งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม )
นายรัตนชาติ สาระโป
ข้าราชการครู
( ครูผู้ช่วย วัดผลประเมินผล )
นางสาวเฉลิมขวัญ วงศ์พานิช
ข้าราชการครู
( ครูผู้ช่วย งามพัฒนาหลักสูตรฯ )
นางสาวประภาศรี พรรยา
พนักงานจ้างตามภารกิจ
( วัดผลประเมินผล )
นางสาวศิริกานต์ สุพรรณ์
ข้าราชการครู
( ครูผู้ช่วย งามพัฒนาหลักสูตรฯ )