ฝ่ายบริหารงานงบประมาณและแผนงาน

นางสาวเมธาพร จารุรัศมีพันธุ์
ข้าราชการครู
( ครู คศ.2 )
นางจันทร์จิรา สาริวาท
ข้าราชการครู
( ครู คศ.2 )
นางสาวพิมพ์ชนก เขียวตั๋น
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นายพงกษิณ ทุกอย่าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นายอธิปคม มูลปานันท์
พนักงานจ้างตามภารกิจ
( ผู้ช่วยการเงิน )
นางสาวชนกานต์ สายพรม
พนักงานจ้างตามภารกิจ
( ครูภาษาต่างประเทศ )
นายถนอมพล ชัยศรี
พนักงานจ้างตามภารกิจ
( ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ )