ฝ่ายบริหารงานงบประมาณและแผนงาน

นางสาวเมธาพร จารุรัศมีพันธุ์
ข้าราชการครู
( ครู คศ.1 )
นางสาวณัฐวดี อินทไชย
ข้าราชการครู
( ครูผู้ช่วย )
นางจันทร์จิรา สาริวาท
ข้าราชการครู
( ครู คศ.2 )
นางสาวเพชรรัตน์ ปั้นรูป
ข้าราชการครู
( ครู คศ.1 )
นางสาวภัทรา รักพงษ์
พนักงานจ้างตามภารกิจ
( ครูเอกสังคมฯ )
นางสาวพิมพ์ชนก เขียวตั๋น
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นางสาวชนิกานต์ ประยูรพัฒน์
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นายพงกษิณ ทุกอย่าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นางสาวนารีรัตน์ กลิ่นฟุ้ง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นายอธิปคม มูลปานันท์
พนักงานจ้างตามภารกิจ
( ผู้ช่วยการเงิน )