ฝ่ายบริหารงานบุคลากร

นางวทัญยา ไบเออร์
ข้าราชการครู
( ครู คศ.2 )
นางสาวสิริญา ผัดผ่อง
ข้าราชการครู
( ครู คศ.1 )
นางสาวนนทกรพรรณ คชสาร
พนักงานจ้างตามภารกิจ
( เจ้าหน้าที่ธุรการ )
นางสาวปทิตตา ศรีวิชัย
พนักงานจ้างตามภารกิจ
( เจ้าหน้าที่ธุรการ )
นางสาวกรรณาภรณ์ ชัยลังกา
พนักงานจ้างตามภารกิจ
( ครูเอกอนุบาล )
นางสาวนัทธิณี สิงห์ธนะ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
( ครูอนุบาล )
นางสาวชนาภรณ์ ยอดดี
ครูอัตราจ้าง
( ครูอนุบาล )
นางสาวอรทัย เรือนงาม
ครูอัตราจ้าง
( ครูอนุบาล )