https://maengonkilek.ac.th

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ชื่อโรงเรียน โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก
ที่ตั้ง หมู่ 11 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50320
โทรศัพท์ 053-884611
โทรสาร 053-884611
ชื่อเว็บไซต์ https://maengonkilek.ac.th
เขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม่ เขต 3
สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
กระทรวงต้นสังกัด กระทรวงมหาดไทย
วันเดือนปีก่อตั้ง 2481
เปิดสอนตั้งแต่ชั้น อ.1 - ม.3
จำนวนนักเรียนชาย 206
จำนวนนักเรียนหญิง 186
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 392
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 36
ชื่อผู้อำนวยการ นายพิษณุ วงศ์สูน