ชื่อ - นามสกุล :นางชญานี กอนแสง
ตำแหน่ง :พนักงานจ้างตามภารกิจ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานวัดและประเมินผล